Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra Wood Repair by Boegh Consult A/S (herefter benævnt WRBC), uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for WRBC, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra WRBC. Tilbud fra WRBC, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er WRBC i hænde inden fire uger fra tilbuddets afgivelse. Ændringer i eller tillæg til en oprindelig aftale er ikke bindende for WRBC uden skriftlig bekræftelse fra WRBC.

2. WRBC's ydelse

WRBC’s ydelse omfatter alene det, der fremgår af WRBC’s tilbud/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter WRBC sig til at levere en vare af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning. Oplysninger indeholdt i kataloger, prislister og anden produktinformation fra WRBC er alene bindende for WRBC, i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser til sådanne oplysninger. WRBC forbeholder sig i øvrigt ret til uden varsel at foretage ændringer af oplysninger indeholdt i det nævnte materiale. Alle tegninger og teknisk dokumentation, alle immaterielle rettigheder, herunder software, og tilsvarende materialer og oplysninger, som overlades af WRBC til køber, forbliver WRBC’s ejendom. Materialet må således kun benyttes i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de af WRBC leverede varer og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

3. Levering

3.1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab WRBC’s lager (Incoterms 2010 ”Ex Works”), således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lageret. I det omfang WRBC i henhold til særskilt aftale med køber medvirker til at arrangere transport af varerne, sker dette udelukkende for købers regning og risiko. I mangel af anden skriftlig aftale mellem parterne, påhviler det således køber at forsikre varerne fra tidspunktet for leveringen, herunder at tegne eventuel transportforsikring.

3.2. WRBC’s ordrebekræftelse mht. leveringstid er altid den gældende.

3.3. Kunden skal undersøge de leverede varer fra WRBC med det samme når varerne modtages, således at eventuelle fejl og mangler kan indberettes til WRBC med det samme (jf. punkt 11)

4. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter/tillæg.

4.1. Ordrer pålægges miljøtillæg, der eksempelvis dækker omkostninger for miljørigtig afskaffelse af plastvarer og spartelmasser (herunder spartel med CAS. registrerede indholdsstoffer). Ompakning af varer, returtagelse og kassering. Omkostninger og gebyrer for miljørigtig afskaffelse af el- og batteridele, eks. ødelagte el-dele og batterier i/til vores limpistoler. Samt miljøbidrag/-tillæg pålagt fra egne leverandører.  

5. Betalingsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser og i mangel af anden aftale netto kontant. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 1,2 % per måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af WRBC, og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

6. Forsinkelse

Med mindre andet er skriftligt angivet i WRBCs tilbud eller ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det af WRBC angivne leveringstidspunkt anslået efter WRBCs bedste skøn. Såfremt det angivne leveringstidspunkt overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til WRBC kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 3 uger; dog minimum 6 uger, hvis der er tale om varer, som er specielt tilvirket til køber eller varer, som normalt ikke lagerføres af WRBC. Leverer WRBC ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til WRBC annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret. Er der tale om varer, som er tilvirket specielt til køber, eller som normalt ikke lagerføres af WRBC, er det yderligere en betingelse for købers ret til at annullere aftalen, at køber dokumenterer, at forsinkelsen indebærer, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet, hvis køber skal aftage varen på trods af forsinkelsen. Herudover kan køber ikke rejse krav mod WRBC som følge af forsinkelse.

7. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente det købte, er WRBC, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage varen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på WRBC’s tilgodehavende hos køber.

8. Mangler

WRBC forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af WRBC leverede vare, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 11 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra WRBCs’ levering til køber. WRBC er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Køber er forpligtet til at give WRBC adgang til afhjælpning på et aftalt tidspunkt, hvor det købte skal stilles til rådighed for WRBC. WRBCs mangelansvar bortfalder, såfremt der uden WRBCs skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med WRBC.

9. Produktansvar

9.1. WRBC er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivning. Dækningssum er max. pr. år DKK 10.000.000 for produktansvar og til dækning af ingrediensskade/-tab. Produktansvaret omfatter ikke transport- og tilbagekaldelsesomkostninger og lignende.

9.2. WRBC er ikke ansvarlig for fejl eller skader, som forvoldes af selvstændige medvirkende underleverandører.

9.3. Det præciseres (idet der tillige henvises til pkt. 10), at WRBC i forhold til det ovenfor anførte produktansvar i intet tilfælde er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

9.4. WRBC er ikke ansvarlig, hvis der indtræder forhold af helt ekstraordinær karakter – force majeure. (jf. punkt 13)

10. Generel Ansvarsfraskrivelse

10.1 WRBC kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og mangler udover det i pkt. 6 og pkt. 8 anførte. Såfremt WRBC måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede vare, herunder ved videresalg, som går ud over WRBCs ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde WRBC for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod WRBC. WRBC kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader.

10.2 Det er købers ansvar at kontrollere anvendeligheden af vores produkter for deres egnethed til de påtænkte processer og formål. Vores tekniske applikationsrådgivning, uanset om det er i ord, billeder eller skrift, er uforpligtende og fritager ikke vores kunder for selv at teste vores produkter for at sikre, at de er egnede til de påtænkte processer og formål. Erstatningskrav fra denne titel er udelukket.

11. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering af WRBCs vareydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at den leverede vare lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal varsles skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt produktions-/serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. WRBC har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af den mangelfulde vare, før WRBC tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af WRBC’s afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres købers misligholdelsesbeføjelser.

12. Returnering af varer

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med WRBC. Varer, som er tilvirket specielt til køber, eller som normalt ikke lagerføres af WRBC, tages under ingen omstændigheder retur.

13. Force majeure

WRBC er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af varer, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist ligger uden for WRBCs rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, terrorisme, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, vareknaphed, sygdom, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod WRBC.

14. Ejendomsforbehold

WRBC forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer WRBC’s ejendomsforbehold.

15. Værneting og lovvalg

15.1 Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for de danske domstole med Retten i Aalborg som 1. instans. WRBC skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist i stedet afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

15.2. Ved handel med kunder lokaliseret uden for Danmarks grænser gælder i øvrigt at Lov Nr. 733 af 07.12.1988 om Den Internationale Købelov ikke finder anvendelse (CISG).

15.3 Uagtet punkt 15.1 kan WRBC altid vælge at anlægge sag ved købers hjemsted, samt vælge at købers nationale ret skal finde anvendelse.

Ved spørgsmål henvendes til Susanne Bøgh på email info@woodrepair.dk